daenes

Vedtægter

Vedtægter

§ 1) Navn og hjemsted. Foreningens navn er SalsaDanmark. Binavne: Salsadk, SalsaDansdk, Salsafydk. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2) Formål. Foreningen er en demokratisk, folkeoplysende, non-profit, ikke-kommerciel, ideel, social, almennyttig, socialøkonomisk, frivillig forening. Foreningens formål er: at fremme danseres og idrætsudøveres gerning og kår, samt at fremme kendskabet til caribiske danse og andre danse,  musik, historie, kultur og sprog, samt dansefitness.

§ 3) Mission: I gennem networking, danse- og organisations-aktiviteter med mere, vil vi skabe gensidig forståelse, venskab, broderskab, kærlighed og fællesskab imellem mennesker på tværs af køn, race, kontinenter, politisk over-bevisning og sprog. Vi vil styrke medlemmernes muligheder for medlemshvervning, fondraising, PR, instruktøruddannelse, og lokalefremskaffelse. Vi vil give mennesker nye muligheder for at styrke deres krop, sjæl og sundhed ved hjælp af vores aktiviteter. Vi vil bekæmpe ensomhed og livsstilssygdomme, fx ved at dyrke dansefitness og sundhed. Vi vil skabe nye kulturelle & sociale eventyr med dans og musik for alle mennesker, og vi vil skabe kulturelle & sociale innovationer i Danmark, Grønland og Færøerne, samt i verden som helhed.

§ 4) Medlemmer. Alle foreninger, personer, virksomheder, klubber, og netværk med videre, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.

§ 5) Kongres: Kongressen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes mindst 1 gang årlig. Kongressen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne. Kongressens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

a) Formalia: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.

b) Bestyrelsens beretning.

c) Fremlæggelse af regnskab.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Forhandling om foreningens virke og fremtid.

f) Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter for 1 år.

g) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

h) Eventuelt.

Hvert medlem har een stemme.

§ 6) Ekstraordinær kongres. En ekstraordinær kongres afholdes, hvis mindst 1/2 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen anmoder om dette. Denne generalforsamling afvikles som en ordinær.

§ 7) Ledelse: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på kongressen. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter kongressen med præsident, vicepræsident OSV.

§ 8) Vedtægtsændringer: Vedtægterne kan ændres, hvis et kvalificeret flertal på kongressen beslutter dette.

§ 9) Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10) Opløsning: Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende kongresser beslutter dette. Ved opløsning tilfalder foreningens formue og materiel gode almennyttige formål i Danmark.